PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HELYISÉGBÉRLETRE

PÁLYÁZATI (ajánlattételi) FELHÍVÁS HELYISÉGBÉRLETRE

A Gyevitur NKft (6750 Algyő Téglás u. 151) az alábbi ajánlatételi felhívást teszi közzé
a vagyonkezelésében álló
6750 Algyő Sport u.9. szám alatti „Cukrászda” ingatlan jelen felhívás mellékletben
meghatározott üres, használaton kívüli helyiségének 2021.10.01. időponttól kezdődő
határozott időre történő bérbeadására.

I. BÉRBEADANDÓ HELYISÉG

A bérbe adandó helyiség(ek) természetben Algyőn a Borbála Fürdőben található
„Cukrászda” helyiséget jelenti.
Az érdeklődők részére (előzetesen bejelentkezés alapján) a meghirdetett helyiségek
megtekintésére a Bérbeadó lehetőséget biztosít.

II. A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Az ajánlatokat név feltüntetése mellett, hivatalos cégszerű aláírással, kizárólag írásban,
zárt, sérülésmentes borítékban, 1 db eredeti példányban, a pályázatra utaló jelzéssel
személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

1. Az ajánlatok benyújtásának helye:

6750 Algyő Téglás u. 151. (Levendula Hotel)

2. Az ajánlat benyújtásának (beérkezésének) határideje:

2021. szeptember 24. napján 13:00 óra. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

3. A részvétel feltételei:

3.1. Ajánlatot bármely természetes személy, jogi személy (gazdasági társaság,
szövetkezet, egyesület, alapítvány, stb.), egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég benyújthat.
3.2. Ajánlattevő az ajánlatát egy maximum 4 oldalas üzleti tervben köteles
megadni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott havi bérleti díjat, a bérlet
időtartamát és a helyiségben folytatni kívánt tevékenység leírását.

4. A pályázathoz benyújtandó iratok, dokumentumok:

– Üzleti terv, amely tartalmazza a megajánlott havi bérleti díjat, a bérlet időtartamát
és a helyiségben folytatni kívánt tevékenység leírását;
– cégnek minősülő Ajánlattevő esetében cégkivonat másolat, alapítvány vagy
egyesület esetében bírósági bejegyzésről szóló végzés, egyéni vállalkozó esetén
az egyéni vállalkozói nyilvántartásból származó kivonat, vagy EV igazolvány
másolat;
– nem természetes személy esetén aláírási címpéldány vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-minta másolat;
– meghatalmazott (képviselő) eljárása esetén a meghatalmazó teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása;
– Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy
a.) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható
szervezetnek minősül, amely minőségét a szerződés teljes időtartama alatt
köteles fenntartani,
b.) vele szemben az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény 25 § (1)
bekezdésében rögzített kizáró okok nem állnak fenn és a szerződés
megkötéséhez a jogszabályi feltételeknek megfelel.

5. Ajánlatok rangsorolása, eredmények ismertetése:

Bérbeadó a megpályázható helyiséget 1. és 2. helyezett Ajánlattevőt hirdet 2021.
szeptember 30. napján. Az eredményről az ajánlattevők elektronikus levélben írásbeli
tájékoztatást kapnak.
Bérbeadó az érvényes pályázatok közül a megajánlott bérleti díj és a futamidő
szorzataként meghatározható várható bérleti díjbevétel mértéke alapján hirdet nyertest.
Az azonos összegű ajánlatok közül a rangsor a vállalt bérleti időtartam, illetve az
esetleges saját fejlesztések mértékével segítenek döntést hozni.

6. Ajánlatok érvénytelensége, szerződéskötés megtagadása:

Érvénytelen az Ajánlat ha;
– nem tartalmaz ajánlatot a bérleti díjra;
– nem tartalmaz ajánlatot a bérlet időtartamára;
– nem tartalmazza az Ajánlattevő által a megpályázott helyiségben folytatni kívánt
konkrét kereskedelmi vagy szolgáltatási tevékenységet;
– az Ajánlattevő átláthatóságáról és/vagy a jogszabályban meghatározott kizáró
okokról nem, vagy nem megfelelően nyilatkozott;
– az Ajánlattevőnek a Bérbeadóval szemben lejárt tartozása áll fenn, vagy a
pályázati határidőt megelőző 1 évben 90 napot meghaladó fizetési késedelemmel
rendelkezett;
– egyéb okból nem felel meg a pályázati kiírásnak vagy a vonatkozó
jogszabályoknak.

7. Szerződéskötés:

Bérbeadó az 1. helyen kihirdetett Ajánlattevővel köt bérleti szerződést, amennyiben az
Ajánlattevő ajánlata érvényes és a Bérbeadó a 6. pontban rögzített valamely okból nem
tagadja meg a szerződéskötést.
Az 1. helyezett visszalépése, pályázatának érvénytelensége, vagy az 1. helyezettel
történő szerződéskötés megtagadásának esetén Bérbeadó a 2. helyezettel köti meg a
bérleti szerződést.
Szerződéskötésre legkésőbb az eredmények ismertetésétől számított 5 napon belül
kerül sor, az 1. és 2. helyezett Ajánlattevők ezért a pályázatok benyújtásának határidejét
követő 30. napig vannak kötve a pályázataikban foglalt ajánlataikhoz.

8. Szerződéses feltételek:

A pályázat nyertese az ajánlatában megajánlott összegű bérleti díjon köteles megkötni a
bérleti szerződést, kiegészítve azzal hogy az almérőórákkal rendelkező rezsi költség
teljes mértében a bérlőt terhelik.

A bérleti jogviszony ideje alatt a helyiségek karbantartása a Bérlő feladata és költsége a
Bérlőt terheli. Amennyiben a helyiségben folytatandó tevékenység zajos, úgy a leendő
Bérlőnek saját költségén el kell végeznie a helyiség megfelelő hangszigetelését.
A meghirdetett helyiségekre a bérleti díjfizetési kötelezettségének kezdete megegyezik a
bérleti időszak kezdetével.
A helyiségeket a szerződés megszűnésével rendeltetésre alkalmas állapotban a
szerződésben meghatározottak szerint kell visszaadni.

9. Egyéb rendelkezések:

A pályázattal kapcsolatban felmerülő minden költség – annak sikerétől függetlenül – az
Ajánlattevőt terheli.

A pályázattal kapcsolatos információkat az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

Gyevitur NKft.
cím: 6750 Algyő, Téglás u. 151.
email: bella.gyevitur@gmail.com

Benyújtandó mellékletek:

1. rendelkezésre álló cégkivonat / bejegyző végzés / egyéni vállalkozói igazolvány
másolat vagy kivonat az egyéni vállalkozói nyilvántartásból
2. aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta másolat
3. Átláthatósági és a jogszabályi kizáró okok fennállásával kapcsolatos
nyilatkozat(ok)
4. Meghatalmazott (képviselő) eljárása esetén a meghatalmazó teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása